Het blog voor bid en proposal professionals

APMP helpt je vooruit in je professie

Hoe kan ik in mijn proposals uitblinken door juiste inzet van tenderintelligence, van social selling, en door onderscheidend vermogen? Na dit mini-symposium pak je elke offerte anders aan!

(English version: press "Lees meer..." at the bottom of this article)

Wanneer

Woensdag 19 juni 2019

 

Locatie

Deloitte Utrecht

Programma

 • 17H00-17H30: Welkom, aanmelden, koffie en een broodje
 • 17H30-18H30: Presentaties en sprekers
 • 18H30-19H00: Netwerkpauze
 • 19H00-19H30: Stellingen en discussie olv Alexander
 • 19H30-20H30: Netwerken onder het genot van een drankje
 • +/-21H00:       Einde avond

Presentaties en sprekers

 • Winning Proposals door Koen Wouters
 • BidCycling Methodiek en TenderApp door Marcel Hazeleger
 • Microsoft Dynamics365 door Mireille Gielians (HSO)

Lees verder voor meer informatie over het programma en hoe je je kunt opgeven!

English version press  "Lees meer..." at the bottom of this article

Voorheen zochten we business intelligence met de hand op, tegenwoordig zijn daar zeer handige software tools voor die je een hoop werk uit handen kunnen nemen en je een voorsprong ten opzichte van je concurrent kunnen opleveren. Hierover is nog weinig bekend qua mogelijkheden en toegevoegde waarde.

Op dit mini-symposium spreken drie deskundigen over dit onderwerp. Zij zullen vanuit hun grote vakkennis en ervaring vertellen hoe je je dagelijkse werkzaamheden makkelijker en beter kunt inrichten op basis van de inzet van de juiste middelen.

Je kunt kennis maken met een drietal software oplossingen (Winning Proposal, TenderApp, HSO), die allen op een ander gebied in de offerteketen kunnen ondersteunen in het samenstellen van het juiste aanbod.

Ruime mogelijkheid om vragen te stellen en mee van gedachten te wisselen.

Winning Proposal

In marketing en sales steek je veel tijd en energie om de voorkeur van de klant te winnen. In de offertefase verdwijnt echter vaak de overtuigingskracht doordat een standaardofferte wordt gemaakt met standaardteksten. Net zoals al je concurrenten doen. En als het enige onderscheid de prijs is, vergeet de klant jouw meerwaarde.

Koen Wouters van Winning Proposal laat je 19 juni zien wat de ontwikkelingen zijn op het gebied van het samenstellen, weergeven en presenteren van offertes. De mogelijkheden die online media bieden zullen hierin ook belicht worden. Gastheer Deloitte zal kort vertellen welke voordelen zij ervaren bij het werken met Winning Proposal.

TenderApp

Kansen gemist, niet goed voorbereid, dubbel werk, geen of weinig overzicht. Inschrijven gebeurt vaak ad-hoc en het blijkt moeilijk om draagvlak te creëren. De combinatie van een begrijpelijk tenderproces en de inzet van tenderintelligence zorgen ervoor dat jouw organisatie onstopbaar succesvol wordt.

Met de Bidcycle Methodiek en TenderApp richt je je processen zo in dat je grip krijgt op je bid management en kunt focussen op wat echt belangrijk is.

Marcel Hazeleger deelt graag zijn passie voor tenders en softwareontwikkeling.
Hij laat zien hoe zijn Bidcycle Methodiek en TenderApp organisaties helpen bij een goed tenderproces. Hij gaat in op de ontwikkelingen op het gebied van bid management en vertelt dat de inzet van tenderintelligence helpt om tenders vroegtijdig te beïnvloeden, goed voor te bereiden en te winnen!

Wat je meeneemt: inspiratie om jouw organisatie van reactief naar proactief tender- management te bewegen.

HSO

Ieder tenderproces is een combinatie van risico-, project- en stakeholdermanagement. Of je een project binnensleept hangt niet af van toeval, nee, elk detail is te beheersen. Maar dat is niet eenvoudig. Mireille Gielians, Business Consultant bij HSO, ziet dat aanbestedingsprojecten steeds complexer worden. Dynamics 365 legt zo ook de link tussen mensen, hun rol en hun invloed op projecten. 

Met social selling bouw je heel gericht aan je relaties, nog voordat je fysiek contact hebt met iemand. Social selling vormt zo dan ook vaak het begin van een proces wat door Microsoft Dynamics 365 volledig ondersteund wordt. Zo kun je door een koppeling met LinkedIn, eenvoudig inzicht krijgen in de ervaring en het zakelijke netwerk van alle stakeholders. Ook later in het proces biedt customer insights vergaande inzichten in hetgeen wat influencers beweegt tijdens het tendermanagement proces. Een totaaloplossing voor tendermanagement, waarmee je de complexiteit inzichtelijk en beheersbaar maakt, is dus geen nice-to-have maar een need-to-have.

Voor wie is dit symposium bedoeld?

Deze APMP kwartaalmeeting staat open voor leden en niet-leden van APMP omdat we denken dat iedereen in de offerte-keten van inkoop tot contract, baat heeft bij kennis over tools die je helpen om scherpe op de vraag afgestemde aanbiedingen te maken.

De voertaal van deze bijeenkomst is Nederlands. In de pauze wordt een Engelstalige samenvatting gegeven van wat er besproken is.

Wij nodigen dan ook iedereen in de offerteketen van inkoper tot en met contractmanager uit om aan deze avond deel te nemen.

Locatie, kosten en aanmelden

Wij zijn te gast bij Deloitte in Utrecht. Deelname is kosteloos, wel vragen we je je uiterlijk op 6 juni a.s. aan te melden, zodat de beveiliging van Deloitte alle gegevens kan verwerken en een parkeerplaats kan reserveren voor je. Aanmelden kan via de ontvangen email uitnodiging of door je op te geven bij Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.Je aanmelding is definitief na bevestiging door APMP NL.

Er worden video-opnames gemaakt die op openbare sociale media gepubliceerd worden, aanmelden betekent automatisch dat je akkoord gaat hiermee.

Adres bijeenkomst

Deloitte Utrecht
Orteliuslaan 982
3528 BD Utrecht
Nederland

Voor vragen: e-mail Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

P.S. Wordt lid van APMP via www.apmp.nl/lidmaatschap


ENGLISH VERSION

How can I excel in my proposals through the correct use of tender intelligence, social selling, and through distinctiveness? After this mini-symposium, you approach every quotation differently!

When

Wednesday June 19th, 2019

Where

Deloitte in Utrecht

Time-frame

 • 17h00-17h30: Welcome, sign up, coffee and a sandwich
 • 17h30-18h30: Presentations and speakers
 • 18H30-19H00: Network break
 • 19H00-19H30: Statements and discussion led by Alexander
 • 19h30-20h30: Networking while enjoying a drink
 • +/-21H00:      End of the evening

Presentations and speakers

 • Winning Proposals by Koen Wouters
 • BidCycling Methodiek and TenderApp by Marcel Hazeleger
 • Microsoft Dynamics365 by  Mireille Gielians (HSO)

How often does it occur that you participate in a tender or RFP without thorough preparation and customer knowledge, without using social media, without distinguishing yourself from your competitor?

We used to look for business intelligence by hand, but nowadays there are very useful software tools that can take a lot of work off your hands and give you a head start over your competitor. Little is known about this in terms of possibilities and added value.

Three experts will discuss this topic at this mini-symposium. They will tell you from their great expertise and experience how you can organize your daily work easier and better, based on the use of the right resources.

You can become acquainted with three software solutions (Winning Proposal, TenderApp, HSO), all of which can support you in compiling the right offer in a different area in the quotation chain.

Lot’s of opportunities to ask questions and exchange ideas.

Winning Proposal

In marketing and sales you invest a lot of time and energy to win the customer's preference. In the quotation phase, however, the persuasiveness often disappears because a standard quotation is made with standard texts. Just like all your competitors do. And if the only distinction is the price, the customer forgets your added value.

Koen Wouters of Winning Proposal will on 19th June show you the developments in the field of compiling, displaying and presenting tenders. The possibilities that online media offer will also be highlighted. Host Deloitte will briefly explain the benefits they experience when working with Winning Proposal.

TenderApp

Missed opportunities, not well prepared, duplicate work, little or no overview. Registration is often done ad hoc and it appears to be difficult to create support. The combination of an understandable tender process and the deployment of tender intelligence ensure that your organization is unstoppably successful.

With the Bidcycle Methodology and TenderApp you organize your processes in such a way that you get a grip on your bid management and you can focus on what is really important.

Marcel Hazeleger likes to share his passion for tenders and software development.

He shows how his Bidcycle Methodology and TenderApp help organizations with a good tender process. He discussed developments in the field of bid management and explained that the use of tender intelligence helps to influence tenders early, to prepare them well and to win!

What you bring: inspiration to move your organization from reactive to proactive tender management.

HSO

Every tender process is a combination of risk, project and stakeholder management. Whether you are successful in a project does not depend on coincidence, no, every detail can be controlled. But that is not easy. Mireille Gielians, Business Consultant at HSO, sees that procurement projects are becoming increasingly complex. Dynamics 365 also makes the link between people, their role and their influence on projects.

With social selling you build your relationships in a very focused way, even before you have direct contact with someone. Social selling is therefore often the start of a process that is fully supported by Microsoft Dynamics 365. In this way, through a link with LinkedIn, you can easily gain insight into the experience and business network of all stakeholders. Later in the process, customer insights also provide far-reaching insights into what moves influencers during the tender management process. A total solution for tender management, with which you make the complexity transparent and manageable, is therefore not a nice-to-have but a need-to-have.

Who is this symposium for?

You receive this invitation because you are either a member of APMP or participated in the jubilee conference on 10 and 11 April (we will not further use your data).

This APMP quarterly meeting is open to members and non-members of APMP because we believe that everyone in the quotation chain, from procurement to contract, benefits from knowledge about tools that help you make competitive offers tailored to demand.

The working language of this meeting is Dutch. During the break an English summary is given of what has been discussed.

We therefore invite everyone in the quotation chain from buyer to contract manager to participate in this evening.

Location, costs and registration

We are a guest at Deloitte in Utrecht. Participation is free of charge, but we ask you to register no later than 6 June so that the security of Deloitte can process all data and reserve a parking space for you. Registration can be done via your e-mail invitation or send an e-mail to Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Your registration is final after confirmation by APMP. Video recordings are made that will be published on public social media, signing up automatically means that you agree with this.

Meeting address

Deloitte Utrecht
Orteliuslaan 982
3528 BD Utrecht
The Netherlands

 

For questions: e-mail Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

P.S.: Become member of APMP via www.apmp.nl/membership

 

Zoeken

Inloggen

APMP leden kunnen hier inloggen met hun e-mail adres. Let op: Met inloggen gaat u ook akkoord met ons privacybeleid, zie menu "Privacy" in de footer van deze pagina